Bibelen – Guds ord. Hva betyr det?

ARTIKKEL: Hva innebærer det at Bibelen er Guds ord? Og hva innebærer det ikke?

Det kan være nyttig å si noe om hva det ikke innebærer først.

Det innebærer for det første ikke at Bibelen er skrevet av Gud. Tvert imot har hver bokstav og hvert ord i Bibelen blitt nedtegnet av mennesker.

Det innebærer for det andre ikke at Bibelen har falt ned fra himmelen i ferdig skrevet form. Bøkene i Bibelen har i stedet blitt skrevet i løpet av en lang prosess på mer enn 1000 år, der minst 40 ulike forfattere har vært involvert.

Det innebærer for det tredje ikke at Bibelen er et tolkningsfritt område. I likhet med all kommunikasjon må Bibelens tekster tolkes ut ifra samme grunnleggende prinsipper som anvendes ved tolkning av andre tekster. Hva ønsket forfatteren å si med teksten sin? I hvilken historisk situasjon har teksten blitt til? Hvordan så de opprinnelige mottakernes situasjon ut? Hvilken type litteratur er det (sjanger, uttrykk, metaforer, poesi og så videre)?

Og det innebærer for det fjerde ikke at alt, på en naiv måte, er sant eller rett bare fordi det står i Bibelen. Mye i de bibelske tekstene er deskriptivt, det vil si beskrivende, og gjengir helt enkelt hva som skjedde. De er ikke normative, det vil si at de forteller ikke om hva som burde ha skjedd. På samme måte gjengir Bibelen ikke bare sanne uttalelser, men også menneskers og demoners løgner, for eksempel slangens løfte i Eden om at «dere kommer til å bli som Gud».

 

Åpenbaring

Bibelen er altså et omfattende litterært verk med en lang menneskelig og historisk tilblivelseshistorie. Men hva mener vi da med at Bibelen er Guds ord?

For det første tror vi at Bibelen er en åpenbaring fra Gud. Gud har valgt å kommunisere språklig med oss som han har skapt. Han har kommunisert på mange andre måter også: I skapelsen, i våre tanker og samvittighet, i historien og aller mest gjennom å selv bli menneske i Jesus. Men gjennom å gi oss en skriftlig åpenbaring har vi fått tilgang til mer detaljert og mer definitiv kunnskap om Gud og hans vilje overfor oss. Vi vet jo fra alle andre områder i livet hvilken stor betydning skriftlig kommunikasjon har (tenk på et kjærlighetsbrev eller en kontrakt eller internett som du jo benytter akkurat nå). Gjennom at tanker festes i skrift blir de på et bestående og kontrollerbart vis tilgjengelig for alle mennesker til alle tider, i motsetning til rykter og vandrehistorier som hele tiden forandres.

For det andre tror vi at Bibelen er inspirert av Gud. Det betyr at Gud har formet og veiledet de menneskelige forfatterne: Det de skrev fritt var det som Gud ville kommunisere. I noen tilfeller, som med en del av GTs profeter, gav Gud dem et ferdig budskap de skulle fremføre. I mange andre tilfeller, som evangeliene og apostlenes gjerninger, er Bibelens tekster et resultat av tett etterforskning og en personlig utforming fra forfatternes side. Men uansett hvordan den menneskelige prosessen ser ut, så har Gud veiledet den. På denne måten er Bibelen Guds ord gjennom menneskers ord.

For det tredje tror vi at Bibelen er sann og uten feil i alt det den påstår. Dette følger av at Bibelen er inspirert av Gud, som dermed «backer» opp innholdet. Formuleringen «uten feil i alt det den påstår» kommer fra Lausanne-deklarasjonen (Cape Town-erklæringen) og innebærer to ting. Delvis at Bibelens sannhet gjelder alle områder den uttaler seg om (not only what it teaches, but also what it touches, som noen sier det), og delvis at vi ganske nøye må vite hva Bibelen faktisk påstår. Vår overbevisning er at Bibelens tekster – rett forstått og med alle fakta på bordet – vil vise seg å være både riktige og sanne. Ikke bare når det gjelder hovedbudskapet, men i alt som den påstår.

For det fjerde tror vi at Bibelen er et dynamisk ord som Gud anvender. Gud har ikke bare gitt oss informasjon, men han velger også kontinuerlig å tale til oss gjennom sitt ord og anvende det for å fornye og omforme oss. Paulus skriver i 2 Tim 3,14-17:

«Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.»

 

Stefan Gustavsson

 

Les mer om bibelsyn i Lars Dahles artikkel om «Bibelsyn, bibeltillit og bibelglede»