Francis Schaeffer

Francis Schaeffer – en utfordrende apologet

 Det er grunn til å glede seg over en økende interesse for kristen apologetikk i Norge. Internasjonalt ser vi en bred renessanse for kristent trosforsvar. 

Ved siden av C S Lewis, regnes Francis Schaeffer som en av de mest innflytelsesrike apologetene i det forrige århundret. Arven fra L’Abris grunnlegger er stadig like utfordrende og kan oppsummeres med stikkordene “to innhold og to virkeligheter” (Two Contents, Two Realities). Dette var også tittelen på Schaeffers klassiske foredrag ved den første Lausanne-kongressen i 1974.

 

Sunn bibelsk lære er her “det første innholdet”. Schaeffer argumenterte frimodig for Bibelens budskap som troverdig og relevant. Dette gjaldt både i møte med andre livssyn og i møte med liberal teologi. Skriften alene er den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er dermed bindende for Kristi kirke. 

 

Som kristne er vi kalt til å gi ærlige svar på ærlige spørsmål. Dette var “det andre innholdet”. Vi er kalt til å være medvandrere som virkelig lytter til hva vår neste egentlig spør om, før vi prøver å gi svar. Schaeffer oppfordrer derfor til innlevelse i samtiden, til å lære samtidens brennende spørsmål å kjenne. Derfor var han også levende opptatt av samtidskulturen, ikke minst av skjønnlitteratur, film og kunst. Schaeffer var altså kulturåpen, men enda viktigere: Han var åpen i møte med andre menneskers spørsmål, gleder og smerter. 

 

Sann åndelighet skal prege oss som kristne. Dette kaller Schaeffer “den første virkeligheten”. I møte med opplevelsen av åndelig fattigdom, både i det kristne fellesskapet og i våre egne liv, vektlegger Schaeffer at Gud kaller oss til å oppdage – eller til å gjenoppdage – betydningen av Kristi frelsesverk og Den Hellige Ånds nærvær. Dette bærer oss gjennom hvert øyeblikk i våre liv og angår samtidig alle sider av vårt liv.

 

Videre la Schaeffer vekt på skjønnheten i menneskelige relasjoner, det han kalte “den andre virkeligheten”. Siden kristen tro er sann, skulle den nemlig føre til at vi behandler andre mennesker med dyp respekt. Det er jo et faktum at vi alle er skapt som unikt verdifulle i Guds eget bilde. Men Schaeffer utfordrer oss til å la dette prege måter vi behandler andre mennesker på, både i hverdagens mange flyktige møtepunkt og i våre dypere relasjoner.

 

To innhold og to virkeligheter. Den apologetiske arven fra Francis Schaeffer utfordrer. Hva gjør vi med denne utfordringen i dag?
 
Lars Dahle er førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og daglig leder, Damaris Norge