Hvordan er Gud?

ARTIKKEL: Dette er selvfølgelig et omfattende spørsmål, og svaret her vil være svært kort. Kanskje burde man begynne med å si noe om det som kan oppfattes som et enda mer grunnleggende spørsmål, nemlig: «Hva er Gud?»

 

Spørsmålet om Gud handler om hvilke egenskaper som den ytterste virkelighet har. Med «ytterste virkelighet» mener jeg «det som bare finnes», «det som nødvendigvis eksisterer», «det som vil finnes selv når alt som kan opphøre å eksistere opphører å eksistere». Kristen tro hevder at dette er Gud. Gud er altså «den ytterste virkeligheten». Gud er den virkelighet som ikke kan opphøre å eksistere og som er (den nødvendige og evige) grunnen for alt annet som eksisterer. Det er hva Gud er.

Dette er viktig å påpeke, ettersom mange argument mot Guds eksistens bevisst eller ubevisst går ut fra tanken om at Gud er en ting i universet. Argument om at Gud er «uvitenskaplig» (siden Gud for eksempel ikke kan undersøkes empirisk) og at Gud derfor ikke kan eksistere, bygger på at Gud eksisterer på samme måte som universet. Men hvis det kristne gudsbegrepet tilsvarer noe i den virkelige verden, er det en realitet som eksisterer uavhengig av – og logisk «før» – universets eksistens. Om Gud finnes er Gud universets skaper og herre, ikke en del av universet.

Hvilke egenskaper har da «den ytterste virkelighet» ifølge kristen tro? Bibelen taler om Gud som personlig, det vil si en eksistens som har vilje, tanker og følelser.

 

Egenskapene som Gud tilskrives i Bibelen er:

  • God – det vil si kjærlig, barmhjertig og tilgivende.
  • Hellig – det vil si atskilt fra alt urent og ondt.
  • Rettferdig – det vil si sann og «fair».
  • Allvitende – det vil si at han vet alt som det logisk sett går an å vite.
  • Allmektig – det vil si at han kan gjøre alt som det logisk sett går an å gjøre.
  • Sann – det vil si ærlig og trofast.
  • Vis – det vil si intelligent på en moralsk god måte.
  • Evig – det vil si evig eller tidløst eksisterende.

Mange bøker har blitt skrevet om hver og en av disse egenskapene. Hvordan disse egenskapene «passer sammen» – spørsmål om hvorvidt gudsbegrepet er logisk sammenhengende – er også et stort og viktig filosofisk spørsmål i seg selv.

Ifølge kristen tro blir disse egenskapene aller mest synlige i personen Jesus Kristus. Jesus er «Gud som menneske», «Guds ansikt», «Gud på besøk», «det synlige bildet av den usynlige ene Gud». Jesus er ikke et menneske som ble Gud, men Gud som ble menneske. Og gjennom Jesus får vi et fyldigere bilde av Guds egenskaper, for eksempel Guds kjærlighet, rettferdighet, hellighet, sannhet og visdom. Det er derfor vi kan ha en personlig relasjon med Gud gjennom Jesus.

Ifølge kristen tro har Gud åpenbart seg som tre personer: Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Den hellige ånd.

 

Mats Selander