Hvorfor bruke aktualiseringer?

På SnakkOmTro.no vil vi tolke tida vi lever i og relatere den til Bibelen. Aktualiseringer kan hjelpe oss med å vise at Gud har noe å si også i dag, til alle mennesker.

 

Hvordan bygge en bro mellom ungdommers livsverden og det kristne budskapet? Vi vet at populærkulturen preger livet og hverdagen for unge. Én innfallsvinkel er derfor å bruke sitater fra kjente filmer, tv-serier, sanger og bøker som illustrerer deler av det vi vil formidle. Da bruker vi noe som er kjent fra før, til å skape økt forståelse og interesse for det budskapet vi vil presentere.

Forholdet til populærkulturen er altså sentralt på SnakkOmTro. Vi ønsker å gjøre deg bevisst på at ingen mediebudskap er nøytrale, de bærer i seg verdier og spor av livssyn.

Dobbel lytting

Det er viktig for oss å vise en grunnleggende respekt både for Bibelens budskap og det mennesker formidler i populærkulturen. Som kristne er vi kalt til å lytte både til Bibelen og til mennesker i dag.

Når vi lytter til Bibelen, betyr det at vi prøver å finne et helhetlig bibelsk livssynsperspektiv. Bibelens store fortelling kan uttrykkes med følgende nøkkelord:

·       Skapt av Gud

·       Syndet mot Gud

·       Elsket av Gud

·       Håp til Gud

 

Når vi lytter til mennesker i dag, betyr at vi prøver å kjenne igjen spor av ulike livssyn som ligger i samtidas kulturuttrykk. Dette vil vi gjøre i respekt for både sjanger og den som formidler budskapet.

Når vi slik vil bygge bro mellom Bibelens tekster og samtidas tekster, kaller vi det dobbel lytting. Målet er å kjenne igjen både tilknytningspunkt og spenningspunkt i forhold til kristen tro.

 

Valg av klipp og sitater

Når vi velger et filmklipp (eller andre populærkulturelle sitat), vil det ofte være knyttet til en eller flere av følgende tre kategorier

1.     Tidstypiske eksempler som speiler trender, tidsånd og livsfølelse i vår samtid.

2.     Trendsettende eksempler som preger meninger, følelser og handlinger i vår samtid.

3.     Kreative eksempler på formidling av sentrale temaer i det kristne livssynet.

 

Det er viktig å skjelne mellom ulik bruk av aktuelle filmklipp. Ofte vil et klipp eller sitat si noe enten om det å være menneske, om en spesiell kristen tematikk, eller vi får en beskrivelse av hvem eller hva Gud er.

 

Å være menneske

Noen filmklipp brukes først og fremst fordi de illustrerer viktige sider ved det å være menneske. I disse klippene møter vi konkrete hverdagsutfordringer, vanskelige etiske dilemmaer og/eller grunnleggende eksistensielle spørsmål. Det er ofte mulig å anvende innholdet i filmklippet direkte i forhold til kristen tro og etikk. Noen ganger vil verdiene i filmkuttet stemme overens med kristen tro. Andre ganger vil imidlertid svarene som gis være på kollisjonskurs med det kristne livssynet.

 

Kristen tematikk

Andre filmklipp brukes fordi de illustrerer sentrale temaer i kristen tro, som for eksempel bønn, synd og nåde. I slike klipp møter vi enten positive eller negative vinklinger på disse temaene, sammenlignet med klassisk kristen tro. Ofte illustrerer filmklippene (og filmene som helhet), populære misforståelser om kristen tro, for eksempel knyttet til spørsmål om Bibelens troverdighet eller hvem Jesus er. Når dette er sagt, vil det allikevel ofte være viktige og aktuelle tilknytningspunkt til kristen tro i det som formidles.

 

Hvem er Gud

En tredje kategori er filmer eller klipp og sitater som først og fremst illustrerer Guds egenskaper og handlinger. Ofte vil slike klipp være fra filmer som forbindes med fantasy-sjangeren, men de kan også komme fra helt andre sjangrer, der handlingen kombinerer realisme med overnaturlige elementer. Vær alltid oppmerksom på begrensningen i slik billed- og symbolbruk når det gjelder å illustrere Bibelens Gud. Gud blir uansett satt på dagsordenen, enten dette skjer med en positiv eller negativ vinkling, og det gir muligheter for å vise hvem Gud virkelig er.

Film er en svært innholdsmettet måte å formidle på! Det betyr at en god del filmklipp kan brukes innenfor flere av de tre kategoriene som er nevnt ovenfor.

 

Vi blir preget

Det vi ser og hører i mediene preger oss alltid på en eller annen måte, om enn ofte ubevisst. Enten vi får bekreftet holdninger vi allerede har, eller endrer holdninger, så skjer det noe i møte med mediene.

Ingen av Bibelens sannheter er selvfølgelige i vår mediehverdag. Kristne trenger derfor stadig å gjenta Bibelens sannheter, både for seg selv og de vi møter gjennom ulike typer formidling.

 

Det etiske

Filmklipp og sitater på SnakkOmTro er nøye valgt ut, også i forhold til etikk og moral. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bruken av konkrete klipp eller sitat ikke nødvendigvis er en anbefaling av de aktuelle filmene som helhet, verken filmatisk eller innholdsmessig. Vi oppfordrer deg til å la bevisstgjøring rundt mediebruk og verdier være en integrert del av din formidling!